Tashi Choeling Tibetan Buddhist Centre
Tashi Choeling Tibetan Buddhist Centre
E-Mail: tashichoelingperth@hotmail.com
Phone ( 08 ) 9336 1397